Grama Niladhari 
Division
 Grama Niladhari 
Division No    
      Economic Development officer Official Address Contact No.

 

 

 

Suthumalai North

 

 

 

J/129

 129

 

 

 

Kanesia Shanmugalingam

 

0771145534

Suthumalai South J/130  130  Mr.Ramachandran Kajendran  

0778696713

Chavalkaddu J/131  131  Kalpana Niranjan  

0775274523

Uyarapulam J/132  132  Lokees Gowrikanthan  

0772247556

Anaicoddai J/133  133  Mr.Mariyanayagam John Saxon  

0765394356

Navali North J/134  134 Kugathayalini Kanapathipillai   0771387078
 Navali East J/135  135  Sayanthy Shanmugavadivu  

0776915431

Navali South J/136  136  Nagananthini Thirunavukarasu   0776670017
Manipay North J/137  137  Julia JebadharshiniJulia JebadharshiniKirubamoorthy   0719402988
Manipay West J/138  138  Sharina Michael Jude   0778543400
Manipay South J/139  139  Chrismy JegatheepaChrismy JegatheepaOlivar Gunaraj   0774019769
Manipay East J/140  140  Mr.Kandaiya Ananthavel   0779151731
Sandilipay North J/141  141  Supojini Gajan   0750413142
Sandilipay Center J/142  142  Kamalajanista Sasitharan   0776679785
Sandilipay West J/143  143 Mallika Abraham    0776282590
Mahiyapiddy J/144  144  Thamari Thambiah   0774799452
Vadaliyadaippu J/145  145  Mr.Swaminathan Pathmanathan   0776669030
Pandatharippu J/146  146  Tharsiny Gengatharan   0777149139
Piranpattu J/147  147  Mr.Jeyaratnam Vigarnan   0765394356
Sillalai North J/148  148  Elilaashine Muthulingam   0770150567
Sillalai South J/149  149  Kunasingam Thaneswaran   0776169392
Mathagal East J/150  150  Ms.Sharmila Kirupakaran   0773527501
Mathagal South J/151   151  Pushparani Saththivel   0770891260
Mathagal West  J/152   152  Evon Viniththa Ravisankar   0771145534
Periyavilan J/153     Miss. Thevagnanarubi Thevasahayam   0777451063
Mareesankoodal J/154  154  Mr.Kumarakulasingam Kogilan   0776669030
Ilavalai J/155  155  Sujithira  Robinson Jude   077592263
Mullanai J/156  156  Gajenthini Sribavan   0779587287

News & Events

News & Events

Scroll To Top